How can I be saved? What is the Gospel?
Làm Sao Để Tôi Được Cứu Rỗi?
Tin Lành Là Gì?
Có tin vui, tin lành! Là bạn có thể được cứu khỏi tội lỗi và hình phạt của nó. Chữ “phúc âm” có nghĩa đơn giản là “tin lành” và tin lành này thật là một tin tức tốt lành. Vậy tin lành này là gì?
 • Đức Chúa Trời là thánh thiện và toàn hảo. (Ma-thi-ơ 5:48)
 •  Ngài là đấng tạo ra tất cả và làm chủ tất cả mọi thứ, kể cả bạn. (Sáng Thế Ký 1:1, Thánh Thi 24:1)
 • Ngài đòi hỏi tất cả mọi người phải tuân theo kinh luật của Ngài. (Gia-cơ 2:10)
 • Nhưng tất cả mọi người, kể cả bạn đã phạm tội vi phạm kinh luật của Ngài. (Rô-ma 3:10, 23)
 • Tiền công của tội lỗi là sự chết. (Rô-ma 6:23)
 • Nên tất cả mọi người đáng chịu hình phạt của tội lỗi mình và bị rủa. (Ga-la-ti 3:10)
 • Tình thương của Chúa đem đến tin lành này. Đó là Chúa Giê-xu đến thế gian này với phẩm chất của một con người và thần tính của Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 2:9)
 • Chúa biểu lộ tình thương này qua cái chết để trả giá của tội lỗi chúng ta. (Rô-ma 5:8, 2 Cô-rinh-tô 5:21)
 • Sau ba ngày, Chúa Giê-xu sống lại chứng tỏ quyền năng của Ngài là Thiên Chúa và đánh bại cái chết và tội lỗi. (2 Cô-rinh-tô 15:4)
 • Vậy bạn phải phản ứng như thế nào? Chúa phán rằng bạn đã phạm tội. Bạn phải công nhận sự thối nát của đạo đức mình và điều công nhận này sẽ dẫn đến nỗi buồn, xấu hổ và sự thù hận những gì mình đã làm. Nhưng chỉ thú nhận mình có tội lỗi và có nỗi buồn thật lòng chưa phải là ăn năn. Nó phải kèm theo một bước ngoặt từ bỏ tội lỗi. (Ê-sai 55:7, Lu-ca 9:23)
 • Và bạn phải tin Chúa Giê-su là đấng cứu bạn khỏi tù ngục của tội lỗi và sự trừng phạt của Đức Chúa Trời thì bạn sẽ được cứu. (Giăng 3:16, Công Vụ 16:31, Rô-ma 10:9)
More Vietnamese Resources
Thêm Tài Liệu Tiếng Việt
Sinners in the Hands of an Angry God
The Not-so-triumphal Entry
We Were Blind But Now We See
Biblical Treatment of Anxiety
Self-discipline
Gospel Tract - The Gospel of Jesus Christ
Gospel Tract - Who Do You Think I Am?